• Các trường liên kết

CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT

YMCA TOKYO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
  YMCA OSAKA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
  YMCA FUKUOKA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
  FLA ACADEMY
  URAWA TOKYO INTERNATIONAL SCHOOL
  URAWA SAITAMA INTERNATIONAL
  HỌC VIỆN NHẬT NGỮ QUỐC TẾ SKY NAGOYA
  WASEDA FOREIGN LANGUAGE SCHOOL
  ARC ACADEMY
  MIYABI INTERNATIONAL INSTUTE
  YOHAN WASEDA FOREIGN LANGUAGE SCHOOL
  AICHI INTERNATIONAL ACADEMY
  ALCC TOKYO ACADEMY
  KOBE TOYO JAPANESE
  VAN XUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY