• Các công ty thành viên và liên kết

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN VÀ LIÊN KẾT


    Công ty cổ phần phát triển nhân lực và công nghệ thông tin
    Công ty cổ phần phát triển nhân lực ITM Đà Nẵng
   Công ty Cổ phần ITM Japan
   Công ty Cổ phần NC Network Việt Nam
 Công ty Cổ phần OJT